Bibliography

Maak, R. K. 1859. Puteshestv¯ie na Amur, sovershennoe po rasporiazhen¯iiu Sibirskago otdiela Imperatorskago russkago geograficheskago obshchestva, v 1855 godu.  Sanktpeterburg: Karl Wulf.