Bibliography

Menzies, J. I. 1976. Handbook of Common New Guinea Frogs. Wau Ecology Institute Handbook 1.  Hong Kong: Sheck Wa Tong.