Bibliography

Mo, Y.-m., S.-c. Zhou, Z.-m. Xie, and W.-c. Chen. 2007. Four species of amphibian newly found in Guangxi. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 11: 15–18 [In Chinese with English abstract].