Bibliography

Mo, Y.-m., and Y. Zou. 2005. New records of three species of amphibians in Guangxi. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 10: 89–92.