Bibliography

Nguyen, T. Q., S. V. Nguyen, L. T. Hồ, Q. K. Le, and T. T. Nguyen. 2009. Quan hệ di truyền vȧ đinh loại các loài thuộc họ cá cóc Salamandridae (Amphibia: Caudata) ở Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học 7: 325–333.