Bibliography

Okada, Y. 1928. [Frogs in Korea]. Chosen Natural History Society Journal/ Chosen Hakubutsu Gakkai zasshi 6: 15–46.