Bibliography

Pikulik, M. M. 1996. Zemnavodnyia pauzuny: entsyklapedychny davednik.  Minsk