Bibliography

Raj, P., K. Vasudevan, R. K. Aggarwal, S. K. Dutta, G. Sahoo, S. Mahapatra, R. Sharma, S. J. Janani, N. B. Kar, and A. Dubois. 2023. Larval morphology of selected anuran species from India. Alytes. Paris 39–40: 1–140.