Bibliography

Song, X.-j., H.-s. Jang, F.-s. Zou, and H.-t. Shi. 2002. Current status of amphibians and reptiles in Hainan Island, China. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 9: 69–79.