Bibliography

Šunje, E., and S. Lelo. 2010. Prilog poznavanju rasprostranjenja alpskog prenjskog danždevnjaka, Salamandra atra prenjensis Mikšić, 1969 (Amphibia, Salamandridae), u Bosni i Hercegovini. Uzizaž Biospeld. Sarajevo 6: 34–41.