Bibliography

Shi, S., D. Li, W. Zhu, W. Jiang, J.-p. Jiang, and B. Wang. 2021. Description of a new toad of Megophrys Kuhl & Van Hasselt, 1822 (Amphibia: Anura: Megophryidae) from western Yunnan Province, China. Zootaxa 4942: 351–381 (https://doi.org/10.11646/zootaxa.4942.3.3).