Bibliography

Tamarunov, L. P. 1964. Salientia. Orlov, Y. A. ed., Osnovy Paleontologii: spravochnik dlia paleontologov i geologov SSSR. Volume 12. Amphibia-Aves: 125–133. Moscow, Nauka.