Bibliography

Tschudi, J. J. von. 1845. Reptilium conspectus quae in Republica Peruana reperiuntur et pleraquae observata vel collecta sunt in itinere a Dr. J. J. de Tschudi. Archiv für Naturgeschichte. Berlin 11: 150–170.