Bibliography

Vasil'eva, A. B., and S. V. Smirnov. 2001. [Pedicellate teeth and the problems of Amphibian phylogeny]. Doklady Akademii Nauk Soiuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik. Seriia Biologiia 376: 710–712.