Bibliography

Wang, L., X.-j. Deng, Y. Liu, Q. Wu, and Z. Liu. 2019. A new species of the genus Megophrys (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Hunan, China. Zootaxa 4695: 301–330 (https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4695.4.1).