Bibliography

Wang, S., L. Fan, C. Liu, J. Li, X. Gao, W. Zhu, and Y. Li. 2017. The origin of invasion of an alien frog species in Tibet, China. Current Zoology. Chengdu 63: 615–621.