Bibliography

Wang, B., J.-p. Jiang, X.-h. Chen, F. Xie, and Z.-h. Zheng. 2007. Morphometrical study on populations of the genus Feirana (Amphibia, Anura, Ranidae). Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 3: 139–145.