Bibliography

Wang, S., C. Liu, W. Zhu, X. Gao, and Y. Li. 2016. Tracing the origin of the Black-spotted Frog, Pelophylax nigromaculatus, in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Asian Herpetological Research 7: 69–74.