Bibliography

Wu, G.-f. 1977. A new species of frog from Huang-Shan, Anhui—Rana tormotus Wu. Acta Zoologica Sinica/ Dong wu xue bao. Beijing 23: 113–115.