Bibliography

Wu, Y., S. Shi, H. Zhang, W.-c. Chen, B. Cai, C. V. Hoang, J. Wu, and B. Wang. 2021. A new species of the genus Rana sensu lato Linnaeus, 1758 (Anura, Ranidae) from Wuyi Mountain, Fujian Province, China. ZooKeys 1065: 101–124 (https://doi.org/10.3897/zookeys.1065.67005).