Bibliography

Xie, F., and Z.-w. Wang. 2000. [Review of the systematics of pelobatids]. Cultum Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 8: 356–370.