Bibliography

Xu, J. 2002. Some taxonomic problems of the Hynoiidae [sic]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni/ Zhong shan daxue xuebao. Guangzhou 41: 79–81.