Bibliography

Yang, D.-t. ed., . 1991. Yunnan liang qi lei zhi [Amphibian Fauna of Yunnan]. Beijing, China: China Forestry Publishing House.