Bibliography

Ye, C.-y., L. Fei, S.-q. Li, and C. Li. 2000. On infraspecific categories of Hyla annectans of western China. Cultum Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 8: 88–93.