Bibliography

Ye, C.-y., and L. Fei. 1994. A new species of family Ranidae—Limnonectes fujianensis from Fujian, China (Amphibia: Anura). Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 19: 494–499.