Bibliography

Ye, C.-y., and L. Fei. 2007. A new species of Megophryidae—Scutiger (Scutiger) wanglangensis from Sichuan, China (Amphibia, Anura). Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 11: 33–37.