Bibliography

Zhang, J., K. Jiang, and M. Hou. 2011. Rhacophorus dorsoviridis Bourret, a new record of family Rhacophoridae to China. Acta Zootaxonomica Sinica/ Dong wu fen lei xue bao. Beijing 36: 986–989.