Bibliography

Zhang, Y., G. Li, N. Xiao, J. Li, T. Pan, H. Wang, B. Zhang, and J. Zhou. 2017. A new species of the genus Xenophrys (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Libo County, Guizhou, China. Asian Herpetological Research 8: 75–85.