Bibliography

Zhang, H., G.-c. Shu, F. Shu, K. Li, Q. Liu, Y.-Y. Wu, B.-j. Dong, and P. Guo. 2022. A new species of bush frog (Anura, Rhacophoridae, Raorchestes) from southern Xizang, China. Zootaxa 5195: 125–142 (https://doi.org/10.11646/zootaxa.5195.2.2).