Bibliography

Zhang, Y.-x., and Y.-t. Wen. 2000. Amphibians in Guangxi. Guangxi Biodiversity Studies.  Guilin, China: Guangxi Normal University Press.