Bibliography

Zhou, S., L. He, S. Ma, S. Xu, Q. Zhai, P. Guan, H. Wang, and J. Shi. 2022. Taxonomic status of Rana nigromaculata mongolia and the validity of Pelophylax tenggerensis (Anura, Ranidae). Zootaxa 5165: 486–500 (https://doi.org/10.11646/zootaxa.5165.4.2).