Bibliography

Zhang, W., B. Li, X. Shu, H, Xiao, E. Pei, X. Yuan, Y, Sun, T. Wang, and Z. Wang. 2015. A new Record of Kaloula (Amphibia: Anura: Microhylidae) in Shanghai, China. Asian Herpetological Research 6: 240–244 (DOI: 10.16373/j.cnki.ahr.140070).